Adress: Sweden ÄndraStäng

Landis+Gyr Code of Business Ethics and Conduct  förkroppsligar vårt engagemang för en stark efterlevnadskultur som en hörnsten i vår verksamhet. För att visa att principerna i vår uppförandekod verkligen är handlingsbara är vi beredda att göra vad som krävs för att säkerställa att vårt företag hanteras i enlighet med dessa åtaganden.

Vårt SpeakUp SpeakUp-rapporteringssystem förser dig med en dedikerad kommunikationskanal för rapportering av potentiella förekomster av kränkningar av vår kod. Medan våra medarbetare har en separat intern metod för att rapportera oredlighet, gäller denna externa kanal enbart våra affärspartners, deras anställda och andra tredje parter samt familjemedlemmar till de tidigare nämnda.

Du kan anonymt lämna in ett klagomål när som helst via SpeakUp-systemet  via telefon eller elektroniskt meddelande (länk nedan). Vänligen inkludera en detaljerad beskrivning av händelsen (vem, vad, när, hur) och stödjande bevis för att bekräfta din rapport. Allmänna påståenden som saknar närmare uppgifter kan inte utredas.

OBS: SpeakUp-systemet är inte avsett för kundklagomål eller avtalsrelaterade frågor gällande våra produkter eller tjänster – i dessa fall hänvisar vi dig till vår kundportal.

SpeakUp-System

Skicka in ett klagomål anonymt när som helst via SpeakUp-systemet

Kontaktinformation

Vad händer när jag har skickat in min rapport?

Alla rapporter kommer att gå direkt till Landis + Gyr [Chief Compliance Officer] för vidare behandling. Du får ett individuellt ärendenummer efter att du lämnat in din rapport. Ärendenumret måste bevaras för att kunna följa med fortskridningen av utredningen.

Varje rapport övervägs noggrant och på individuell basis. Ifall rapporten visar sig vara trovärdig och stöds av tillräckligt med bevis leder detta till en formell utredning av fallet.

Alla utredningar kommer att behandlas strikt konfedentiellt och vi kommer endast att involvera de personer som är nödvändiga för utredningen. Våra regelefterlevnadsansvariga (Compliance Officers)  kan genomföra konfidentiella intervjuer med anställda, entreprenörer eller alla som de anser är relevanta för utredningen.

Efter att ha granskat alla resultat från undersökningen kommer vi att avgöra om ett brott har ägt rum, och vidta åtgärder vid behov. Logga in igen på SpeakUp-systemet och hänvisa till ditt individuella ärendenummer för att bli informerad om resultatet.

NOTERA: Landis+Gyr förbjuder vedergällning av något slag mot någon som för fram en oro i god tro. Alla försök av en anställd att hämnas mot en rapport som lämnas in i god tro kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive möjligheten till uppsägning. Landis+Gyr har också förbundit sig att skydda rättigheterna för den/de som anklagas.

Ombudsperson

En alternativ kanal för rapportering av överträdelser av vår kod finns tillgänglig genom att kontakta en särskild ombudsperson. Ombudsmannen ska agera som en neutral tredje part och kontaktperson mellan den rapporterande parten och Landis + Gyr. Ombudsmannen kommer att hantera din rapport på ett sätt som överensstämmer med principerna om diskretion och sekretess i denna policy. Du behöver inte identifiera dig för ombudsmannen om du inte själv vill det.

Efter mottagandet av ditt klagomål kommer ombudsmannen att granska och bedöma de presenterade fakta för att skapa en sammanfattning av ditt ärende, som sedan kommer att vidarebefordras till Landis + Gyr CCO om en ytterligare intern utredning anses nödvändig. Ombudsmannen har förmågan att nå ut till reportern om mer information krävs för att underbygga påståendet. Ombudsmannen kommer alltid att vara tillgänglig för att diskutera ärendet mer detaljerat, även efter det att det ursprungliga klagomålet har meddelats.

Kontaktuppgifterna för ombudsmannen finns genom att använda länken Kontaktinformation ovan.